Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Prijava rukopisa za objavljivanje istoznačna je s „Izjavom o autorstvu i autorskim pravima“ prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21). Time autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis, da ne krši autorska prava te strogo poštuje pravila znanstvene metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda. Šaljući tekst za objavljivanje, autor prenosi pravo prvog objavljivanja rada na Izdavača časopisa i potvrđuje činjenicu da tekst ranije nije bio tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Opseg rada treba biti jedan autorski arak (do 28.800 slovnih znakova). U iznimnim slučajevima, uredništvo može prihvatiti i duže radove. Rad mora biti pisan fontom Cambria, veličine 12 točaka, proreda 1.5, obostranog poravnanja. Naslove i podnaslove treba istaknuti podebljanjem; rad ni na koji drugi način ne treba oblikovati. Stranice je potrebno brojčano označiti. Na samom početku rada potrebno je navesti naslov na hrvatskom i engleskom jeziku, ime i prezime autora, adresu elektroničke pošte autora, ustanovu zaposlenja i zvanje/položaj autora. Uredništvo prima radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Autor uz tekst dostavlja strukturirani sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku (200-300 riječi) koji treba sadržavati sljedeće elemente:

Cilj (obavezno) / Purpose 
Pristup/metodologija/dizajn (obavezno) / Approach/methodology/design 
Rezultati (obavezno) / Findings 
Ograničenja (ako je primjenjivo) / Research limitations/implications 
Praktična primjena (ukoliko je primjenjivo) / Practical implications 
Društveni značaj (ako je primjenjivo) / Social implications 
Originalnost/vrijednost (obavezno) / Originality/value 

Uz sažetak treba navesti do pet ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te ih poredati abecedno i odvojiti zarezom.

Numeriranje poglavlja. Poglavlja u radu numeriraju se arapskim brojevima (1., 2., 2.1., 2.2., itd.). Trebaju biti istaknuti boldom (podebljanim slovima). Podnaslovi neka uz navedeno budu stavljeni i u kosa slova (italic). 

Slike i tablice. Tablice i slike unutar teksta trebaju biti numerirane redoslijedom pojavljivanja. Svaka tablica i slika trebaju biti opisane na način da budu čitljive i izvan konteksta. Opisi tablica trebaju se nalaziti iznad tablice, a opisi slika trebaju biti ispod slike. Valja izbjegavati nazive graf, grafikon, fotografija, shema, dijagram i sl. te umjesto njih koristiti izraz 'slika', a vrstu istaknuti u opisu. Unutar dijela teksta koji se odnosi na pojedinu tablicu ili sliku potrebno je u zagradi navesti o kojoj se tablici ili slici radi, npr. (Slika 1) ili (vidi Tablicu 2). 

Izravni citati. Izravne citate u tekstu treba koristiti samo kad je nužno iskazati neku misao riječima izvornog autora. Svi izravni citati trebaju u narativnom tekstu prvo biti najavljeni (pojasniti razloge odluke da se nešto direktno navede), te po završetku citata prokomentirani (pojasniti što je izvorni autor u tom citatu mislio reći). Citate koji iznose do 10-ak riječi treba navesti unutar teksta uobičajenim tipom slova i staviti u navodnike. Ukoliko je citat opsežniji, treba ga izdvojiti iz cjeline teksta kao poseban ulomak jednostrukog proreda (uvući lijevu i desnu marginu za 1 cm), manjom veličinom slova (11).

Bilješke se navode na dnu stranice (footnotes), a bibliografija na kraju rada. Rabljena literatura navodi se u zagradama u tekstu članka. Pri navođenju bilježaka i bibliografije treba koristiti tzv. Chicago Manual of Style, Author-Date System. Za način citiranja literature na kraju rada, kao i navođenje literature u zagradama u samome radu detaljnije vidjeti na:  https://librarybestbets.fairfield.edu/citationguides/chicagoauthor-date. 

Posredno citiranje određenog autora/djelo citirano unutar druge knjige/članka treba izbjegavati. Iznimka od navedenog pravila navođenja bilješki su arhivski izvori, koji se uvijek navode u bilješkama na dnu stranice. Ilustracije (uključujući fotografije, karte, tablice, grafikone i sl.) se predaju odvojeno (JPG, TIFF) zadovoljavajuće rezolucije. U tekstu rada označuje se mjesto za ilustraciju. Uredništvo ne prima fotokopije izvornika. Autori Uredništvu moraju dostaviti pismenu izjavu o pravu objavljivanja ilustracija.

Prispjele radove Uredništvo šalje u postupak dvostruke slijepe recenzije na ocjenu i predlaganje kategorije rada. Odabir recenzenata vrši se na temelju njihove stručnosti iz područja teme rukopisa. Rad se prihvaća za objavljivanje nakon procjene odgovara li tematikom koncepciji časopisa te po provedenom recenzentskom postupku na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija. O konačnom odabiru recenzenata odlučuje Uredništvo.